Microphone sử dụng cho âm thanh hội thảo, âm thanh phòng họp, âm thanh công cộng, âm thanh thông báo,

 âm thanh IP ...

Giải pháp âm thanh