Thiết bị nghe nhìn: Chuyển mạch - Switcher

  • Chuyển mạch HDMI - HDMI Switcher
  • Chuyển mạch DVI - DVI Switcher
  • Chuyển mạch DP - DP Switcher
  • Chuyển mạch quang - Fiber Optic Switcher
  • Chuyển mạch HD Based T
  • Chuyển mạch Component
  • Chuyển mạch SDI
  • Chuyển mạch VGA & RGB
  • Digital Multi Switcher

Chuyển mạch